background background

Jonglënster

E gudde Rutsch an alles Guddes am neien Joer !

Léif Matbiergerinnen a Matbierger

D’Gemeng Jonglënster steet viru groussen Erausfuerderungen: bei enger ugespaanter Finanzsituatioun wäert iwwer de Budget 2024 am Gemengerot vum 19.Januar 2024 ofgestëmmt ginn. 

Mir gesinn et positiv datt mir d’Geleeënheet kritt hunn eis Virschléi fir dësen Budget 2024 eranzebréngen…an der Hoffnung datt mir eisen Input och am Budget erëmfannen. 

No engem mouvementéierte Wal-Joer 2023 soe mir Iech alleguerte Merci fir Är Ënnerstëtzung an Är d’Vertrauen, fir Äre Feedback, Är Virschléi an all déi interessant Gespréicher.

Merci un Iech all, un eis Wieler, un dee grousse Grupp vu Sympathisanten a Memberen.  Mir géifen eis freeën, iech op eisem Neijoerschpatt, Dënschdes, den 16. Januar 2024 um 19:00 Auer am Veräinsbau zu Guedber begréissen ze kënnen. Dir sidd all häerzlechst agelueden.

Am Joer 2024 setze mer eis weider am Gemengerot Jonglënster fir Iech an, verstäerkt fir eng dynamesch Kulturpolitik, fir d’Inklusioun vun all eise Biergerinnen a Bierger an eng nohalteg an ekologesch Entwécklung.

Mir wënschen Iech, am Numm vun dei greng Jonglënster, e gudde Rutsch an alles Guddes am neien Joer.

Fir Iech am Gemengerot, är Conseillers Anne Schroeder a Ben Haas

Separateur

Chères concitoyennes, chers concitoyens,

La commune de Junglinster est confrontée à de grands défis : dans une situation financière difficile, le vote du budget 2024 sera à l’ordre du jour du conseil communal du 19 janvier 2024.

Nous apprécions le fait que nous avons pu présenter nos propositions pour le budget 2024 et nous espérons retrouver cet input dans le budget final.

Après une année électorale 2023 mouvementée, nous vous remercions tous de votre soutien et de votre confiance, de vos réactions, de vos propositions et de toutes les discussions intéressantes que nous avons eues.

Merci à vous tous, à nos électeurs, au grand nombre de sympathisants et de membres. Nous serions heureux de vous accueillir à notre pot de Nouvel An, le mardi 16 janvier 2024 à 19:00 heures au Veräinsbau à Godbrange. Vous y êtes chaleureusement invités.

En 2024, nous continuerons à nous engager pour vous au sein du conseil communal de Junglinster, pour une politique culturelle dynamique, pour l’inclusion de tous nos citoyens et pour le développement durable et écologique.

Au nom de dei greng Jonglënster, nous vous souhaitons de passer une bonne fin d’année et nous vous envoyons nos meilleurs voeux de bonheur et de succès pour 2024.

Pour vous au conseil communal, vos conseillers déi gréng Anne Schroeder et Ben Haas

Separateur

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,

Die Gemeinde Junglinster steht vor großen Herausforderungen: In einer schwierigen finanziellen Situation steht die Abstimmung über den Haushalt 2024 auf der Tagesordnung der Gemeinderatssitzung am 19. Januar 2024.

Wir schätzen die Tatsache, dass wir unsere Vorschläge für den Haushalt 2024 einbringen konnten, und hoffen, diesen Input im endgültigen Haushalt wiederzufinden.

Nach einem turbulenten Wahljahr 2023 danken wir Ihnen allen für Ihre Unterstützung und Ihr Vertrauen, für Ihr Feedback, Ihre Vorschläge und all die interessanten Diskussionen, die wir geführt haben.

Vielen Dank an Sie alle, an unsere Wähler, an die große Zahl von Sympathisanten und Mitgliedern. Wir würden uns freuen, Sie bei unserem Neujahrsempfang am Dienstag, den 16. Januar 2024 um 19:00 Uhr im Veräinsbau in Godbrange begrüßen zu dürfen. Sie sind herzlich dazu eingeladen.

Auch im Jahr 2024 werden wir uns im Gemeinderat von Junglinster für Sie einsetzen, für eine dynamische Kulturpolitik, für die Inklusion aller unserer Bürger und für eine nachhaltige und ökologische Entwicklung.

Im Namen von dei greng Jonglënster wünschen wir Ihnen einen schönen Jahreswechsel und senden Ihnen die besten Wünsche für ein glückliches und erfolgreiches Jahr 2024.

Für Sie im Gemeinderat, Ihre Gemeinderatsmitglieder dei gréng Anne Schroeder und Ben Haas

Separateur

Dear fellow citizens,

The municipality of Junglinster is facing major challenges: In a difficult financial situation, the vote on the 2024 budget is on the agenda of the municipal council meeting on 19 January 2024.

We appreciate the fact that we were able to submit our proposals for the 2024 budget and hope to see this input reflected in the final budget.

After a turbulent election year 2023, we would like to thank you all for your support and trust, for your feedback, your suggestions and all the interesting discussions we have had.

Many thanks to all of you, to our voters, to the large number of sympathisers and members. We would be delighted to welcome you to our New Year’s reception on Tuesday, 16 January 2024 at 19:00 in the Veräinsbau in Godbrange. You are cordially invited to attend.

In 2024, we will continue to work for you in the Junglinster municipal council, in favour of a dynamic cultural policy, for the inclusion of all our citizens and for sustainable and ecological development.

On behalf of dei greng Jonglënster, we wish you a happy new year and send you our best wishes for a happy and successful 2024.

For you on the local council, your councillors dei gréng Anne Schroeder and Ben Haas