background background

Jonglënster

Huelen mer de Bummelbus zesummen ? - Jo, awer ouni däin Rollstull!

Zenter dem 1ten Abrëll mécht d’Gemeng Jonglënster Reklamm, dass se am Reseau vum Bummelbus dobäi sinn. De Schäfferot schwätzt vun enger Plus-Value fir d’Awunner*innen. Leider gelt dat awer net fir all Awunner*in. Neen, ewéi och um Site vum Bummelbus steet, huelen Sie keng Rollstullfuerer*in mat:

“Toute personne résidente d’une commune partenaire, hormis les personnes en chaise roulante, peut bénéficier du service Bummelbus et voyager à l’intérieur du territoire couvert qui inclut communes partenaires et communes non-partenaires.”

Als Alternativ können d’Rollstullfuerer*innen, op Jonk oder Al, méi mobil oder manner mobil, de Citybus huelen, awer just um Terrain vun der Gemeng!

Mir als déi gréng sinn schockéiert iwwert des Diskriminatioun an verstinn net wei een kann mat eisen Matbierger*innen esou ëmsprangen. Mir fuerderen kloer dass d’Gemeng sech dofir asetz en gemeinsam Transport ze erméiglechen den keen ausgrenzt!

Mir als déi gréng proposéieren, datt een den Rollstullfuerer*innen aus der Gemeng erlaabt den Citybus fir déi selwecht Deplacementer ze notzen wéi de Bummelbus fir Leit ouni Rollstull offréiert.   


Fahren wir zusammen mit dem Bummelbus?

Ja, aber ohne deinen Rollstuhl!

Seit dem 1. April wirbt die Gemeinde Junglinster damit, dass sie im Bummelbusverbund mit dabei sind. Der Schöffenrat spricht von einem Mehrwert für alle Bürger*innen. Leider gilt dies aber nicht für alle Bürger*innen. Nein, wie auf der Internetseite des Bummelbus angekündigt, werden keine Rollstuhlfahrer*innen befördert:

“Toute personne résidente d’une commune partenaire, hormis les personnes en chaise roulante, peut bénéficier du service Bummelbus et voyager à l’intérieur du territoire couvert qui inclut communes partenaires et communes non-partenaires.”

Als Alternative können die Rollstuhlfahrer*innen, ob jung oder alt, ob mehr oder weniger mobil, den Citybus nutzen, aber nur, solange ihr Reiseziel sich innerhalb der Gemeinde befindet!

Wir, als „déi gréng“ sind schockiert über diese Diskrimination und verstehen nicht, wie man so mit unseren Mitbürgern*innen umspringen kann. Wir fordern ganz deutlich, dass die Gemeinde sich einsetzt, um einen gemeinsamen Transport zu ermöglichen ohne irgendwelche Ausgrenzungen!

Wir, als „déi gréng“ schlagen vor, dass die Rollstuhlfahrer*innen aus der Gemeinde den Citybus für die gleichen Fahrten nutzen können, die der Bummelbus Personen ohne Rollstuhl anbietet.   


On prend le « Bummelbus » ensemble?

Oui, mais sans ta chaise roulante!

Depuis le 1er avril, la commune de Junglinster fait de la publicité pour sa participation au réseau « Bummelbus ». Le collège échevinal parle d’une plus-value pour tous les citoyen(ne)s. Malheureusement, ce n’est pas le cas pour tous les citoyen(ne)s. Non, comme annoncé sur le site Internet du « Bummelbus », les personnes en chaise roulante ne sont pas transportées :

“Toute personne résidente d’une commune partenaire, hormis les personnes en chaise roulante, peut bénéficier du service Bummelbus et voyager à l’intérieur du territoire couvert qui inclut communes partenaires et communes non-partenaires.”

Comme alternative, les personnes en fauteuil roulant, qu’elles soient jeunes ou âgées, plus ou moins mobiles, peuvent utiliser le Citybus, mais uniquement tant que leur destination se trouve dans la commune !

En tant que “déi gréng”, nous sommes choqués par cette discrimination et ne comprenons pas comment on peut traiter nos concitoyen(ne)s de la sorte. Nous demandons clairement que la commune s’engage pour permettre un transport commun sans aucune exclusion !

En tant que “déi gréng”, nous proposons que les personnes en fauteuil roulant de la commune puissent utiliser le Citybus pour les mêmes trajets que ceux offerts par le Bummelbus aux personnes sans fauteuil roulant.


Let’s take the ‘Bummelbus’ together?

Yes, but without your wheelchair!

Since 1 April, the municipality of Junglinster has been promoting its participation in the “Bummelbus” network. The aldermen talk about an added value for all citizens. Unfortunately, this is not the case for all citizens. No, as announced on the Bummelbus website, wheelchair users are not transported:

“Toute personne résidente d’une commune partenaire, hormis les personnes en chaise roulante, peut bénéficier du service Bummelbus et voyager à l’intérieur du territoire couvert qui inclut communes partenaires et communes non-partenaires.”

Instead, wheelchair users, whether young or old, more or less mobile, may use the Citybus, but only as long as their destination is within the municipality!

As “déi gréng”, we are shocked by this discrimination and do not understand how our fellow citizens can be treated in this way. We demand clearly that the municipality commits itself to allow a common transport without any exclusion!

As “déi gréng”, we propose that wheelchair users from the municipality may use the Citybus for the same kind of journeys the Bummelbus offers to people without wheelchairs.

Photo : © rawf8