background background

Jonglënster

Ben Haas

  • Spëtzekandidat Gemengewalen 2023
  • Gemengeconseiller

38 Joer - Lëtzebuerger - Ech wunnen zu Jonglënster

Mäin Beruff :

Spezialiséierten Schoulmeeschter, Dokter an den Erzéiungswëssenschaften

Meng Themen :

Famill, Chancëgläichheet, Schoul an Inklusion, Natur an Déiereschutz

Perséinlecht Engagement :

  • Member am Gemengerot
  • Familljepapp vun 3 Kanner
  • Gaaschtdozent op der Johannes Kepler Universitéit Linz an der Universitéit Lëtzebuerg
  • Formateur am Beräich vun der Naturpädagogik an der Inklusion
  • Member aus der Redaktioun vun der Zeitschreft Mathematik a Konscht

Firwat kandidéieren ech fir déi nächst Gemengewalen a firwat bei "déi gréng" ?

Zukunft besteet net nëmmen aus Verännerung, mä och am Erkennen vun eisen Stäerkten an dem Erhalen vun dem wat ons wichteg ass. Mir ass et wichteg den ländlechen Charakter vun eisen Dierfer ze erhalen, an eis als Gemeng erëm méi no bei eis schéin Natur ze bréngen an ons Regioun ze schützen virun onnëtzen Bauprojete. Liewensqualitéit fir Jonk an Al muss nohalteg gestäerkt ginn duerch eng méi sécher an eng méi natierlech Gestaltung an eisen Dierfer. Ech well eng Gemeng an der mir zesummen eisen Kanner an Jugendlechen besser Bildungschancen schafen.

Wieso bin ich Kandidat bei den Gemeindewahlen und warum bei "déi gréng" ?

Zukunft besteht nicht nur aus Veränderung, sondern auch aus der Erkenntnis unserer Stärken und dem Erhalt der Dinge, die uns wichtig sind. Mir ist es wichtig, den ländlichen Charakter unserer Dörfer zu erhalten, sowie unsere Gemeinde wieder näher an unsere schöne Natur zu bringen und unsere Region vor unnützen Bauprojekten zu schützen. Die Lebensqualität von jung und alt muss nachhaltig gestärkt werden durch eine sicherere und natürlichere Gestaltung unserer Dörfer. Ich möchte eine Gemeinde, in der wir zusammen unseren Kindern und Jugendlichen bessere Bildungschancen bieten.

Pourquoi suis-je candidat lors des élections communales et pourquoi chez "déi gréng" ?

L'avenir n'est pas seulement fait de changements, mais aussi de la reconnaissance de nos points forts et de la préservation des choses qui nous sont chères. Il est important pour moi de préserver le caractère rural de nos villages, ainsi que de rapprocher à nouveau notre commune de notre belle nature et de protéger notre région de projets de construction inutiles. La qualité de vie des jeunes et des moins jeunes doit être renforcée durablement par un aménagement plus sûr et plus naturel de nos villages. Je veux une commune dans laquelle nous offrons ensemble de meilleures chances d'éducation à nos enfants et à nos jeunes.

Why am I a candidate for the communal elections and why for the "déi gréng" party ?

The future is not only about change, but also about recognising our strengths and preserving the things that are important to us. It is important to me to preserve the rural character of our villages, as well as to bring our community closer to our beautiful nature again and to protect our region from useless building projects. The quality of life of young and old must be sustainably strengthened by making our villages safer and more natural. I want a municipality where together we offer our children and young people better educational opportunities.