background background

Jonglënster

Anne Schroeder

  • Gemengeconseillère

52 Joer – Lëtzebuergerin – Ech wunnen zu Gonneréng

Mäin Beruff :

Filmregisseurin an Koordinatrice vun der Héichschoul-Formatioun BTS Cinéma et Audiovisuel

Meng Themen :

Finanzpolitik, gréngen Urbanismus, ëffentlechen Transport an « mobilité douce », Kultur an Patrimoine

Perséinlecht Engagement :

  • Gemengerot Jonglënster
  • Member vun der Finanzkommissioun
  • Member vun der Bautekommissioun
  • Comitésmember vum Volleyball Amber-Lënster – VBAL
  • Grënnungsmember vun der Lëtzebuerger Associatioun vun den Realisateuren an Scénaristen - LARS

Firwat kandidéieren ech fir déi nächst Gemengewalen a firwat bei "déi gréng" ?

Als Mamm vun zwee Jongen, vun Lënster gebierteg, läit mir eis Gemeng um Häerz. Als Member um Gemengerot hunn ech gesinn datt een op Gemengenniveau konkreet Projeten ëmsetzen kann – am Interessie vun eis all.

An der leschter Legislaturperiod ass leider vill Zäit verluer gaangen an net vill geschitt an wichtegen Punkten, wéi Klimaschutz, Schutz vum Patrimoine, Kultur-, Jugend- an Seniorenpolitik. déi gréng hun als eenzeg den Courage, d’Motivatioun an d’Iddien fir d’Erausfuerderungen vun eiser Gemeng, mat sengem schnellen Wuesstem, mat laangfristegen, ëmsetzbaren Konzepter ze begéinen. An: Mir brauche definitiv frësche Wand an d’Gemeng

Wieso bin ich Kandidatin bei den Gemeindewahlen und warum bei "déi gréng" ?

Als Mutter von zwei Söhnen, gebürtig aus Junglinster, liegt mir unsere Gemeinde am Herzen. Als Gemeinderatsmitglied habe ich erkannt, dass man auf kommunaler Ebene konkrete Projekte umsetzen kann – im Interesse aller Einwohner*innen.

Während der letzten Legislaturperiode ist leider viel Zeit verbraucht und wenig Resultate erreicht in wichtigen Bereichen, wie Klimaschutz, Kulturerbschutz, Kultur-, Jugend- und Seniorenpolitik. déi gréng haben als einzige den Mut, die Motivation und die Ideen um die Herausforderungen unserer Gemeinde mit ihrem schnellen Wachstum, mit langfristigen, umsetzbaren Konzepten zu begegnen. Und: Wir brauchen unbedingt einen frischen Wind in der Gemeinde.

Pourquoi suis-je candidate lors des élections communales et pourquoi chez "déi gréng" ?

En tant que mère de deux fils, originaire de Junglinster, notre commune me tient à cœur. En tant que membre du conseil communal, j'ai compris qu'il était possible de mettre en œuvre des projets concrets au niveau communal - dans l'intérêt de tous les habitant(e)s.

Au cours de la dernière législature, beaucoup de temps a malheureusement été dépensé et peu de résultats ont été obtenus dans des domaines importants, tels que la protection du climat, la protection du patrimoine culturel, la politique culturelle, la politique de la jeunesse et des seniors. déi gréng sont les seuls à avoir le courage, la motivation et les idées pour relever les défis de notre commune avec sa croissance rapide, avec des concepts réalisables à long terme. Et : nous avons absolument besoin d'un nouveau souffle dans la commune.

Why am I a candidate for the communal elections and why for the "déi gréng" party?

As a mother of two sons, born in Junglinster, our community is close to my heart. As a member of the municipal council, I have realised that concrete projects can be implemented at the municipal level - in the interest of all residents.

During the last legislative period, unfortunately, a lot of time was spent, and few results achieved in important areas such as climate protection, heritage protection, cultural, youth and senior citizens' policy. déi gréng are the only ones who have the courage, the motivation, and the ideas to meet the challenges of our municipality with its rapid growth with long-term, realisable concepts. And: We need a fresh wind in the municipality.