background background

Jonglënster

1. Klima- an Ëmweltdag

D’Gemeng Jonglënster zesummen mat dem Klimateam, der Energie, Natur an Emweltkommissioun an Equiclic asbl invitéiert op hiren 1. Klima- an Ëmweltdag am Centre culturel “Am Duerf” an der rue du Village zu Jonglënster :

Freideg, de 13. Mee 2022

19h00 – 21h30: Projektioun vum Film “Eng Aerd”

All Wandel geet mat engem éischte klenge Schrëtt un, komm mer maachen dësen zesummen!

E film vum Tom Alesch koproduzéiert mam Centre National de l’Audiovisuel an mam CELL – the Transition Hub.

Dauer vum Film: 85 Min.

De Film ass ob lëtzebuergesch mat franséischen an engleschen Ënnertitel. D’Sprooch vun den Diskussiounsronne gëtt de Participanten ugepasst.

No der Projektioun proposéiere mir en Austausch zum Thema lokal Klimaaktiounen an ärer Gemeng: Welch Projete ginn et an der Gemeng Jonglënster am Kader vum Klimapakt? Bei welchen Aktioune géingt dir gären aktiv ginn?

Projektioun vum Film Eng Äerd ass organiséiert vun der Gemeng Jonglënster an Zesummenaarbecht mam CELL – the Transition hub, am Kader vum Klimapakt.

Mat der Ënnerstëtzung vum Ministère fir Ëmwelt, Klima an nohalteg Entwécklung an der Œuvre Nationale de Secours Grande-Duchesse Charlotte.

Dësen Event gëtt am Respekt vun de Covidmesuren organiséiert.

Mir bieden Iech Iech bis den 9. Mai unzemellen.

Samschdeg, de 14. Mee 2022

9h00 – 12h00:

Aféierung mat dem “Klimafresko” duerch d’ASTM.

Workshop 1: D’Biergerhaus

Workshop 2: Klimapakt: Visioun vun der Gemeng Jonglënster (Leitbild)

14h00 – 17h00:

Guidéierte Vëlostour mat Visitt vu nohaltegen Initiativen an der Gemeng

Atelier DIY-Wierkstat fir Botzmëttel

AmEquivelo: kleng Velosreparaturen

Mir bieden Iech Iech bis den 9. Mai 2022 unzemellen.


1ère journée du climat et de l’environnement

La commune de Junglinster ensemble avec le Klimateam, la Commission consultative de l’énergie, de la nature et de l’environnement et Equiclic asbl vous invite à sa 1ère journée du climat et de l’environnement au Centre culturel “Am Duerf”, rue du Village à Junglinster :

Vendredi, 13 Mai 2022

19h00 – 21h30: Projektion du film “Eng Aerd”

“Tout changement commence par un petit pas, ensemble faisons le nôtre!”

Un film de Tom Alesch coproduit par le Centre National de l’Audiovisuel et CELL – the Transition Hub.

Durée du film: 85 min.

Film en VO LU sous-titre FR et EN.

Langue de la soirée en fonction des participants.

Après la projection nous vous proposons un échange autour du sujet des actions locales pour le climat dans votre commune: Quels projets existent dans la Commune de Junglinster? A quelles actions auriez-vous envie de participer?

La projection du film Eng Äerd est organisée par la Commune de Junglinster, en coopération avec CELL – the Transition hub, et dans le cadre du Pacte climat.avec le soutien du Ministère de l’Environnement, du Climat et du Développement durable et de l’Œuvre Nationale de Secours Grande-Duchesse Charlotte.

Cet événement est organisé dans le respect des mesures sanitaires en vigeur.

Nous vous prions de vous inscrire jusqu’au 9 mai 2022.

Samedi, 14 Mai 2022

9h00 – 12h00:

Intro avec la « Fresque du climat » par l’ASTM.
Atelier 1: La Maison citoyenne
Atelier 2: Pacte Climat : Vision de la Commune de Junglinster (Leitbild)

14h00 – 17h00:

Tour vélo avec Visite
DIY atelier produit de nettoyage
Au Equivelo : petites réparations pour vélos

Nous vous prions de vous inscrire jusqu’au 9 mai 2022.


1st climate and environment day

The Junglinster Municipality in collaboration with the Klimateam, the Energy, Nature and Environment commission and Equiclic asbl are pleased to invite you to its 1st climate and environment day at the Centre culturel “Am Duerf”, rue du Village in Junglinster :

Friday, 13th may 2022

19h00 – 21h30: Screening of the movie “Eng Aerd”

Every change starts with a small step, together let’s make it ours!

Movie by Tom Alesch and coproduced by the National Audiovisual Centre and CELL – the Transition Hub.

Film duration: 85 min.

The movie is in Luxembourgish with French and English subtitles.

The discussions will be conducted in a language most convenient for the participants.

The screening will be followed by a live exchange around the topic of local climate actions in your municipality: what are the climate projects in the municipality of Junglinster? In what kind of action would you like to participate?

The screening of the movie Eng Äerd is organised by the municipality of Junglinster, in collaboration with CELL – the Transition hub, in the context of the Pacte climat.

With the support of the Ministry of the Environment, Climate and Sustainable Development and the Œuvre Nationale de Secours Grande-Duchesse Charlotte.

This event is organised in compliance with the health measures in force.

We ask you to register before 9th may 2022

Saturday, 14th may 2022

9h00 – 12h00:

Intro with the “Climate Fresco” by ASTM.

Workshop 1: The Citizens’ House

Workshop 2: Climate Pact: Vision of the Municipality of Junglinster (Leitbild)

12h00: Common lunch

14h00 – 17h00:

Bike tour with visit

DIY cleaning products workshop

At Equivelo: small repairs for bikes

We ask you to register before 9th may 2022